STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 01/KH-UBND Kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2018 03/01/2018
2 84/2015/QH13 Luật an toàn, vệ sinh lao động 25/06/2015
3 44/2016/NĐ-CP Nghị định số 44⁄2016⁄NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 15/06/2015
4 QCVN 19: 2009/BTNMT QCVN 19: 2009⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 16/11/2009
5 QCVN 20: 2009/BTNMT QCVN 20: 2009⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 16/11/2009
6 QCVN 21: 2009/BTNMT QCVN 21: 2009⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học 16/11/2009
7 QCVN 22: 2009/BTNMT QCVN 22: 2009⁄BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện 16/11/2009
8 QCVN 23: 2009/BTNMT QCVN 23: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng 16/11/2009
9 39/2009/NĐ-CP Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
10 67/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 67⁄2008⁄QĐ-BLĐTBXH ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. 29/12/2008
11 64/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 64⁄2008⁄QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực 27/11/2008
12 7889:2008/TCVN TCVN 7889:2008 Nồng độ khí radon tự nhiên trong nhiên liệu - Mức quy định về yêu cầu chung về phương pháp đo 29/08/2008
13 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 2013⁄2005⁄QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 2013⁄2005⁄QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 29/12/2005
14 37/2005/TT-BLĐTBXH Thông tư số 37⁄2005⁄TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 29/12/2005
15 LS27/2001/QH10 Luật phòng cháy chữa cháy 29/06/2001